УСЛОВИ ЗА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

 1. Вовед и цел

  Овие Услови за одложено плаќање („Услови“) заедно со Процедурата за наплата на одложеното плаќање ги утврдуваат правилата и условите на Услугата за одложено плаќање обезбедена од Орифлеим Козметика ДООЕЛ Скопје, ул.М.Т.Гологанов 32 Скопје, С.Македонија, достапни за Бренд-партнерите и ги заменуваат сите претходни договори, услови, изјави или обврски.

  Целта на Услугата за одложено плаќање е да ги поддржи Бренд-партнерите во нивните активности со Орифлеим со тоа што ќе им овозможи да ги платат своите фактури по датумот на испорака на производите или услугите („Услуга за одложено плаќање“).

 2. За кого се однесува

  2.1        Орифлеим ќе постави услови за аплицирање и прифаќање на услугата за одложено плаќање за Бренд партнерите, кои тие ќе треба да ги исполнат за да бидат одобрена услугата одложено плаќање

  2.2        За да се квалификуваат да аплицираат за услугата за одложено плаќање, Бренд-партнерите мора да ги исполнуваат следните услови:

  (i) да биде регистриран Бренд партнер во Орифлеим, и

  (ii) да бидат целоно согласни со сите обврски за Бренд партнери според Договорот за Бренд партнери; и

  (iii) да имаат најмалку 18 години; и

  (iv) да немаат никакви долгови кон Орифлеим;

 3. Примена

  За да аплицираат за Услугата за одложување на плаќање, Бренд партнерите мора:

  (i) да ги прифатат овие услови; и

  (ii) да го следат и завршат процесот на аплицирање како што е наведено во овие Услови и Процедурата за наплата на услугата за одложено плаќање; и

  (iii) да ги дадат следните информации:           

  • Име и презиме
  • Матичен број
  • Адреса на живеење
  • e-mail адреса и

  (iv) Орифлеим може да бара документи за да ги потврди информациите обезбедени од Бренд партнерите до степен што го дозволуваат важечките закони за заштита на лични податоци.

 4. Лимити на одложено плаќање

  4.1        Достапните ограничувања за одложување на плаќањето за Бренд партнерите се:

   

  Ниво

  Статус на Бренд Партнер

  Лимит износ

  Рок на плаќање

  Услови

  1

  Нови БП

  7.200мкд

  [14] дена

  Минимален износ

  2

  Постоечки БП

  15.000мкд

  [14] дена

  Автоматско зголемување

  3

  Независни директори

  24.500мкд

  [14] дена

  Автоматско зголемување

   

  4.2        Орифлеим има право во секое време да ги одреди и измени условите на Услугата за одложено плаќање и условите за плаќање како што е наведено во овие Услови. Секое зголемување на лимитот на Услугата за одложено плаќање е предмет на целосна исплата на сите износи што ги должи Бренд партнерот кон Орифлеим.

  4.3        Бренд партнерот се согласува да плати на Орифлеим надоместок од 65ден за секоја нарачка што е предмет на Услугата за одложено плаќање.

 5. Овластување

  5.1        Сите апликации за услуги за одложено плаќање се предмет на разгледување и одобрување од Орифлеим. Верификацијата и одобрувањето на која било услуга за одложување на плаќањето е дискреција на Орифлеим.

  5.2        Орифлеим има право во секое време да го потврди постоењето и вистинитоста на информациите дадени од Бренд партнерите, особено нивниот финансиски капацитет, како и сите други информации што Орифлеим ги смета за неопходни. Бренд партнерот ќе обезбеди вистинити и валидни информации во моментот на апликацијата и во секое време потоа по барање на Орифлеим за одобрување на Услугата за одложено плаќање. Бренд партнерот се согласува дека Орифлеим може да користи и надворешни финансиски системи, јавни и официјални достапни податоци, кредитни бироа, списоци и регистри за да го потврди идентитетот на Бренд партнерот и информациите обезбедени од него, како и нивниот финансиски капацитет или финансискиот капацитет на Гарантот или членовите на нивната мрежа.За време на процесот на верификација, личните податоци на Бренд партнерот може да бидат обработени и од трети страни со кои Орифлеим има договорен однос. Деталите за таквата обработка, нејзината правна основа и целите се опишани во соодветните Правила за заштита на личните податоци.

  5.3        Услугата за одложено плаќање е достапна само за Бренд партнерите кои го завршиле процесот на аплицирање и успешно го поминале процесот на верификација. Орифлеим може да го извести Бренд партнерот кога се одобруваат услугите за одложено плаќање, меѓутоа, Орифлеим не е обврзан да му даде на Бренд партнерот какво било објаснување за причината за одбивањето на барањето. Барањето за одложено плаќање може да биде одбиено доколку:

  (i) Бренд партнерот, гарантот или кој било друг член на мрежата има неподмирени долгови од секаков вид кон Орифлеим; и/или

  (ii) Бренд партнерот му достави на Орифлеим застарени, неточни или лажни информации; и/или

  (iii) Орифлеим не може да ја потврди апликацијата или информациите обезбедени од Бренд партнерот; и/или

  (iv) Орифлеим добие негативен извештај за финансискиот капацитет на Бренд партнерот; и/или

  (v) Бренд партнерот ги прекршува одредбите од овие Услови и правила и Договорот за Бренд партнери; и/или

  (vi) Бренд партнерот ги прекршува важечките закони.

  5.5.       Секое овластување за услуги за одложено плаќање е лично и не може да се пренесе.

  5.6        Орифлеим има право во секое време да го откаже секое овластување на услугата за одложено плаќање. Во случај Орифлеим да одлучи да го откаже секое овластување на услугата за одложено плаќање, Бренд партнерот веднаш ќе го плати целиот износ што го должи вклучувајќи ги и сите дополнителни трошоци.

 6. Плаќање по доспевање

6.1        Пред датумот на доспевање за која било нарачка во рамките на Услугата за одложено плаќање, Орифлеим може да испраќа потсетници до Бренд партнерот преку е-пошта или други системи за пораки. Неиспраќањето или примањето потсетник за плаќање не го ослободува Бренд партнерот од обврската да врши навремени плаќања во согласност со овие Услови.

 

6.2        Во случај на доцнење со плаќањето на која било нарачка во рамките на Услугата за одложено плаќање, Орифлеим има право да преземе, независно или со помош на трети страни, дејства насочени кон наплата, вклучувајќи особено:

(i) да иницира активности за наплата средства, вклучувајќи телефонска, СМС, е-пошта или писмена комуникација; и/или

(ii) да ги пренесе долговите што ги должи Бренд партнерот на агенции за наплата или други страни кои ги обезбедуваат горенаведените услуги, кои ќе вршат активности за наплата; и/или

(iii) да објави/сподели податоци за неплатени долгови во регистри за деловни информации или кредитни бироа; и/или

(iv) продажба на побарувања преку онлајн размена на долгови.

 

6.3        Бренд партнерот се согласува дека Орифлеим или трето лице со кое Орифлеим има договор за соработка за наплата може да наплати дополнителни трошоци за наплата во износ од 50 денари (за досепани фактури над 5 дена) и 300 денари (за доспеани фактури над 14 денови).

6.4        Бренд партнерот признава и се согласува дека Орифлеим има право да ги пренесе сите побарувања што ја користеле услугата за одложено плаќање на трето лице со кое Орифлеим има договор за деловна соработка, заради наплата на штети.

6.5        Орифлеим има право на неодредено време да спречи кој било Бренд партнер да аплицира и да ги користи Услугите за одложено плаќање или да пласира нови нарачки во случај на неплаќање или задоцнето плаќање на која било нарачка според Услугата за одложено плаќање. Блокадата нема да биде укината додека Бренд партнерот не ги плати сите износи што му се должат на Орифлеим вклучувајќи ги каматите и другите надоместоци што ги наплаќа Орифлеим во согласност со овие Услови. Блокадата може да ја отстрани само Орифлеим по своја дискреција.

6.6        Бренд партнерот со ова дава согласност Орифлеим да ги надомести меѓусебните побарувања и долгови меѓу него и Орифлеим, вклучувајќи ги сите административни такси, камати и надоместоци за наплата.

 

 1. ГАРАНЦИЈА

  Орифлеим може да бара од кој било Бренд партнер кој аплицира за која било услуга за одложено плаќање да обезбеди гарант кој ќе биде солидарно одговорен за сите обврски од услугата одложено плаќање преземени од Бренд партнерот во согласност со овие Услови („Гарант“). Секој Бренд партнер кој е спонзор може да дејствува како гарант кој мора да биде претходно овластен од Орифлеим да ја користи услугата за одложување на плаќање и кој се согласил со овие Услови. Со прифаќањето на овие Услови, гарантот се откажува од користа од нарачката и извршувањето или која било друга слична поволност предвидена со важечките закони, затоа Орифлеим може директно да му наплати на гарантот за исполнување и плаќање на секоја обврска преземена од Бренд партнерот според овие Услови без да биде обврзан да ги бара првенствено од Бренд партнерот во овој процес.

   

 2. Општи одредби

8.1        Доколку се смета дека некоја одредба од овие Услови е незаконска, неважечка или од која било причина неприменлива, неважењето на таквата одредба нема да влијае на валидноста на остатокот од овие Услови.

8.2        Овие Услови се посебни, но комплементарни и се дел од Договорот за Бренд партнери и се достапни на mk.oriflame.com. Покрај специфичните дефиниции и одредби наведени во овие Услови, сите други термини и дефиниции на Одредбите и условите за Бренд партнери, вклучувајќи го Beauty бизнис моделот, Етичкиот кодекс и правилата на однесување и Правилата за заштита на личните податоци, ќе се применуваат. Во случај на неусогласеност помеѓу овие Услови и Условите за Бренд партнерите, ќе преовладуваат одредбите и условите за Бренд партнерите. Понатаму, во случај на недоследност помеѓу овие Услови и Процедурата за наплата на услугата за одложување на плаќање, овие Услови ќе преовладуваат.

8.3        Овие Услови и правила се прифаќаат и се склучуваат во електронска форма во моментот кога Бренд партнерот ја пласира нарачката. Бренд партнерите треба да испечатат или зачуваат и задржат копија од овие Услови. И покрај ова, Орифлеим може во секое време да побара од Бренд партнерот да ги потпише и испрати овие Услови до Орифлеим во следните пет (5) работни дена, во спротивно Орифлеим веднаш ќе ја откаже овластувањето за Услугата за одложено плаќање.

8.4        Орифлеим го задржува правото еднострано да ги ажурира, раскине и менува овие Услови и правила во секое време и по сопствена дискреција, за што Бренд партнерот ќе биде соодветно информиран однапред. Секоја таква промена на овие Услови ќе биде прифатена од страна на Бренд партнерот како услов за континуиран пристап и користење на услугите за одложено плаќање. Орифлеим ќе смета дека Бренд партнерот ги прифатил промените доколку Бренд партнерот продолжи да нарачува производи со барање и користење на какви било услуги за одложено плаќање.

8.5        Со пласирање нарачка според овие Услови, Бренд партнерот гарантира и се согласува дека тој/таа не аплицира за никакви услуги за одложено плаќање со цел да ги консумира Производите и затоа тој/таа не е потрошувач во смисла на овие Услови и затоа секоја апликација за која било Услуга за одложено плаќање е наменета за поддршка на неговите/нејзините активности со Орифлеим.

8.6        Овие Услови се предмет на законите на Република Серверна Македонија, сите спорови кои ќе произлезат во врска со овие Услови прво ќе бидат решени спогодбено. Во отсуство на договор, таквите спорови ќе се решаваат како што е наведено во Условите и правилата за Бренд партнерите.