БРЕНД ПАРТНЕР
ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Овие Правила и услови („Услови“), и кои било или сите документи наведени во нив ги пропишуваат правилата, принципите и правата и обврските на Oriflame за Бренд партнери и претставуваат, кога ги прифаќате, обврзувачки договор помеѓу Орифлејм Козметика ДООЕЛ со адреса регистрирана на Метрополит Теодосиј Гологанов 32, ДДВ: MK4030996230326 („Oriflame“, „нас“, „ние”, „наш“) и вие („вие“, „Бренд партнер на Oriflame“, „Бренд партнер“) и ги заменуваат сите претходни договори, застапувања или обврски. Ги објавивме овие Услови на нашата веб-страница кои ви се достапни вам и затоа ве советуваме да испечатите или да зачувате и задржите копија од овие Услови и сите други документи што ги содржи Договорот.

 

1.    ДЕФИНИЦИИ

Следниве дефиниции се користат во овие Услови:

i.     Етички кодекс и правила на однесување: множеството на обврзувачки правила, кои се дел од Моделот на заедница за убавина на Oriflame, кои го регулираат однесувањето на Бренд партнери кон Oriflame, кон клиентите и кон другите Oriflame Бренд партнери;

ii.    Клиент: секое физичко лице, без разлика дали е регистрирано како клиент на Oriflame или не, кое ги купува производите на Oriflame преку Интернет (на пример преку веб-страница) или офлајн (на пример, по телефон) и кое, додека го прави тоа, дејствува целосно или главно надвор од неговата трговија, бизнис, занает или професија;

iii.   Каталог Oriflame, каталог: хартиена или електронска брошура издадена периодично од Oriflame која ги вклучува понудите на производите на Oriflame и нивните препорачани малопродажни цени;

iv.    Период на кампања: периодот наведен на корицата на секој Каталог за време на кој важат понудите од дадениот каталог на Oriflame;

v.     Комерцијални програмипрограми за маркетинг, продажба и стимулација, спонзорирани од Oriflame од време на време;

vi.    Групација Oriflame: Орифлејм Козметика ДООЕЛ, нејзината крајна холдинг-компанија и секој ентитет кој е контролиран директно или индиректно од таа крајна холдинг-компанија;

vii.   Производи на Oriflame: козметика и придружни додатоци, како и одредени додатоци за исхраната и диететски суплементи понудени за продажба под трговските марки на Oriflame; Каталогот ги опишува главните карактеристики на производите;

viii.  Моделот на заедница за убавина на Oriflame или Моделот на заедница за убавина: документ кој ја објаснува можноста за заработка со Oriflame. Можете да преземете копија од Моделот на заедница за убавина овде;

ix.    Трговски марки на Oriflame: името Oriflame, логото на Oriflame и имињата на производите или палетата на производи произведени, продавани, продадени или дистрибуирани од нас;

x.     Политики и процедури: оние политики и процедури што ги регулираат одредбите за надоместокот и придобивките според Моделот на заедница за убавина на Oriflame и комерцијалните програми. Може да преземете копија од Политиките и процедурите овде и овде.

xi.    Цени: цените на производите на Oriflame утврдени од Oriflame и прикажани на ценовниците валидни во времето на поставување на нарачката за набавка;

xii.   ТериторијаСеверна Македонија;

xiii.  Лични податоци: деталите дадени од вас при регистрацијата како Бренд партнер на Oriflame, како и сите дополнителни информации за вас што може да ни ги доставите од време на време;

xiv.   Лични информации: информации што се однесуваат директно или индиректно на клиентите, Oriflame Бренд партнери и другите трети страни чии информации ги собирате или на друг начин ги обработувате во текот на вашата врска со Oriflame.

 

2.    РЕГИСТРАЦИЈА И ЧЛЕНСТВО

2.1.   Ќе бидете регистрирани како Brand Partner на Oriflame откако ќе ја прифатиме вашата апликација и ќе ви доделиме единствен број за Бренд партнери. Условите за вашето прифаќање како Oriflame Бренд партнер се утврдени во делот Правила за „членство“ од Кодексот за етика и правила на однесување.

2.2.   Го задржуваме правото да наплатуваме годишна административна такса за износот наведен на нашата веб-страница (при вашата регистрација и секоја годишнина од неа) и, доколку сте одлучиле вие, ви ја наплаќаме цената наведена на нашата веб-страница за почетен комплет. Овие трошоци ќе се наплатат на вашата прва фактура за купување.

2.3. Вашето членство како Бренд партнер ќе истече автоматски: (i) на годишнината од регистрацијата, освен ако не се обнови според овие Услови; или (ii) ако не сте направиле нарачка во 12 последователни месеци.

2.4 Во случај да не го обновите вашето членство како Бренд партнер, вашиот договор за Бренд партнер ќе биде автоматски раскинат, но вие ќе останете регистрирани како член на Орифлеим според Правилата и Условите за онлајн купувачи и Beauty купувачи и Политиката за приватност за онлајн купувачи и Beauty купувачи што ќе ви овозможат да продолжите да купувате производи на Орифлеим. Дополнителни информации за Бренд партнерите и Beauty купувачите кои ги надградуваат и намалуваат правилата за членство се вклучени во соодветната политика.

2.5.   Членството е лично за вас и не може да му се додели или пренесе на кое било друго лице без наша претходна писмена согласност и во согласност со барањата според Етичкиот кодекс и правилата за однесување.

2.6.   Неовластени регистрации не се дозволени. Со ова се обврзувате да бидете целосно одговорни за сите побарувања, трошоци и суми настанати поради таквата регистрација и сте целосно одговорни да го обештетите Oriflame за сите побарувања, трошоци и суми настанати поради таква неовластена регистрација.

2.7.   По вашата регистрација:

2.7.1.   Ќе имате право да купувате производи на Oriflame во согласност со овие Услови, како и да користите и да добивате други поволности утврдени во Моделот на заедница за убавина на Oriflame и како што се вклучени во сите Политики и процедури; и

2.7.2.   Ќе бидете обврзани строго да се придржувате кон правилата на овие Услови.

 

3.    ПРАВО НА ПОВЛЕКУВАЊЕ (ИСКЛУЧУВАЊЕ) И ЕФЕКТИ НА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

3.1.   Можете во секое време да се откажете од вашето членство и да го раскинете Договорот за Бренд партнери без да наведете каква било причина со тоа што ќе ни испратите писмено известување за вашата оставка. Веднаш штом ќе го добиеме вашето известување, ќе го потврдиме приемот на вашата оставка. Можете да го употребите Формуларот за откажување со цел да нè известите за вашата оставка.

3.2.   Ако поднесете оставка и го раскинете Договорот во рок од 30 календарски дена по регистрацијата, ние ќе ви ги вратиме сите такси и трошоци и ќе прифатиме откажување на сите нарачани, но сè уште недоставени Производи или услуги и враќање на сите Производи (вклучувајќи обука и промотивни материјали, деловни прирачници и комплети) купени од вас. Од безбедносни и хигиенски причини, ние може да одбиеме да прифатиме производи што биле запечатени, кога тоа значи дека тие производи веќе не се во иста состојба како во моментот на купувањето. Куповната цена на тие Производи ќе биде вратена при испорака на Производите, или што е можно поскоро ако Производите сè уште не се испорачани од нас.

3.3.   Ако поднесете оставка или го раскинете Договорот во некое подоцнежно време или ако Oriflame го раскине Договорот заради погодност, на ваше барање:

3.3.1. ние повторно ќе ги откупиме сите Производи од вас, под следниве услови:

3.3.1.1. вратените производи се купени во последните 12 месеци пред вашата оставка и ќе бидат вратени по 90% од првобитната нето цена платена по одбивањето на секоја исплата што ви ја направивме во врска со купувањето на овие Производи; и

3.3.1.2. вратените Производи мора да се продаваат, што значи дека тие не биле користени, отворени или изменети на кој било начин; тие не го поминале датумот на истекување и сè уште се прикажани во нашите каталози

3.3.2. ќе ви ги вратиме сите потребни такси, платени од вас во рок од 30 дена пред вашата оставка или раскинување, за да станете или останете Бренд партнер.

3.4 Ако одлучите да се откажете од вашето членство и да го раскинете договорот за Бренд партнер според оваа клаузула, нема да бидете регистрирани како Beauty купувач.

4.    КУПУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ

A. ПРАВЕЊЕ НАРАЧКА

4.1.   Можете да направите нарачки од Каталогот со избирање на Производите што сакате да ги купите. Правењето нарачка се смета за понуда направена од вас до нас за купување на избраните производи.

4.2.   Се смета дека нарачката е направена кога се завршени следните чекори:

4.2.1   ако нарачувате по телефон, кажувате на нашиот вработен во Службата за корисници кои Производи сакате да ги купите и тие ги избираат за вас; или

4.2.2   доколку нарачувате преку Интернет, сте ги избрале Производите што сакате да ги купите со користење на опцијата „додај во кошничката за пазарење“; можете во секое време да ја прегледате и модифицирате содржината на кошничката со промена на количината на производи, бришење на производи или отстранување на целата содржина од количката;

4.2.3   сте ги дале личните податоци неопходни за да се овозможи испорака; и

4.2.4   сте го избрале претпочитаниот начин на испорака и плаќање.

4.3.   Откако ќе се постави вашата нарачка преку Интернет, таа не може да се промени преку веб-страницата; ќе треба да контактирате со Службата за корисници на info@oriflame.mk

4.4.   Кога ќе ја прифатиме вашата нарачка, потврдата за нарачката ќе ви биде испратена по е-пошта, а тогаш ќе се креира договорот за купување. Може да одбиеме да ја прифатиме вашата нарачка без да наведеме причина за одбивање. Ние целосно ќе ви ги вратиме сите уплати што веќе сте ги извршиле.

4.5.   Покрај потврдата за нарачка, ќе добиете детали за производите испратени до вас и сите други потребни информации.

4.6.   Ако нарачувате преку интернет, обратете внимание на следново:

4.6.1  склучениот договор нема да биде поднесен или достапен: деловите од договорот ќе бидат вашата нарачка и Условите на страницата (што може да се зачуваат или отпечатат) или може да ви бидат соопштени преку други средства за комуникација;

4.6.2  договорот може да се склучи само на македонски, а не на кои било други јазици;

4.6.3  Oriflame се претплаќа на Кодексите на однесување утврдени во клаузула 10 од Условите.

4.7.   Завршените и платени нарачки не можете да ги откажете, освен како што е опишано во клаузула 5.

4.8.   Нарачките може да се постават во секое време од денот, освен за одредена ограничена недостапност при затворање на периодот на кампањата кога ќе го ажурираме Каталогот.

4.9   Не сите производи ќе бидат достапни во секое време. Ако Производот не е на залиха во моментот кога ја нарачувате вашата нарачка, ние ќе користиме разумни напори да ве информираме пред да се финализира вашата нарачка за да можете да ја промените или откажете нарачката.

4.10  Каталогот може повремено, и за ограничени временски периоди, да не е достапен поради одржување или од различни технички причини. Oriflame нема да биде одговорен за таквата недостапност и ќе отфрли какви било тврдења во врска со тоа од страна на клиентите или од другите посетители.

4.11  Можеме исклучително да ви дозволиме да нарачувате за други со користење на одредена онлајн алатка. Ова ќе биде можно само за вашите Бренд партнери, како што е објаснето во Моделот на заедница за убавина на Oriflame, и само врз основа на нивното експлицитно овластување. Ако ја користите оваа алатка, вие ќе бидете единствено одговорни за какви било побарувања засновани на неовластено нарачување и генерално прекршување на приватноста, како и за сите цени и трошоци што може да ги направи Oriflame или лицето за кое сте нарачувале во врска со оваа нарачка.

B. ЦЕНИ И ПЛАЌАЊЕ

4.12  Освен онаму каде што е поинаку наведено, Цените на производите прикажани во Каталогот ја претставуваат целосната малопродажна цена за Производите во моментот на нарачката.  Сите цени се прикажани во локална валута и вклучуваат ДДВ.

4.13  Го задржуваме правото да ги менуваме цените во секое време и по наша дискреција, но секоја промена на цените на производите што ќе ги изберете пред да ја направите нарачката нема да биде дел од договорот меѓу нас, освен ако вие и ние експресно не се согласиме дека ќе биде така.

4.14  Цените не ги вклучуваат трошоците за превоз, испорака и какви било други такси и надоместоци кои се јасно наведени како дополнителни трошоци за цената за време на нарачката и кои може да варираат во зависност од методот на испорака избран од вас.

4.15  Цените може да бидат намалени од наша страна од време на време.  Може да ви биде обезбеден дополнителен попуст во согласност со Моделот на заедница за убавина на Oriflame или која било друга политика или комерцијална програма.  Секогаш можете да упатувате какви било прашања во врска со пресметките на цените до Службата за корисници на info@oriflame.mk

4.16  Плаќањата може да се извршат со дебитна или кредитна картичка, со банкарски трансфер или со други средства наведени во овие Услови или која било Политика.  Се прифаќаат повеќето главни банкарски картички за плаќање.

4.17  За целите на наплата на плаќањата, го задржуваме правото да соработуваме со давател на услуги од трета страна. Може да очекувате да добиете фактури и комуникација за плаќањето од овој надворешен давател на услуги. Како по правило, сите фактури мора да се платат во рокот наведен во фактурата.  Каматата за задоцнети плаќања може да се наплатува секојдневно според преовладувачката каматна стапка на Централната банка, како и разумни трошоци за враќање на долговите.

4.18  Информациите за начините на плаќање, вклучувајќи ги и сите можни одложени плаќања или услови за кредит, се вклучени во Политиките и процедурите.  Ако сакате дополнителни информации, контактирајте со Службата за корисници на info@oriflame.mk

4.19  За сигурност на плаќањата преку интернет направени со картичка, сите информации за плаќање се шифрирани.  Бидејќи Oriflame работи со овластени даватели на услуги за плаќање, со информациите за кредитните картички се постапува правилно и во согласност со меѓународните стандарди за безбедност на податоците од индустријата за платежни картички.

4.20  Ако обезбедиме опција за повторливи плаќања со картичка, ќе имате можност експлицитно да изберете и да се претплатите на овој удобен начин на плаќање.  Сите дополнителни плаќања потоа ќе бидат овластени од вашата платежна картичка во моментот на нарачката, а износот ќе се наплати на вашата платежна картичка во моментот кога Oriflame ќе ги испрати нарачаните производи.  Ќе можете да се повлечете од повторното плаќање во секое време со одење на страницата на вашиот профил и кликнување на јазичето за платежна картичка.

4.21  Се согласувате да добивате електронски фактури. Може да добивате печатени фактури од Oriflame во секое време на барање.

C. ИСПОРАКА И ТРАНСФЕР ОД РИЗИК

4.22  Нарачаните Производи може да се испорачаат само на територијата.

4.23  Местото на испорака на Производите ќе биде како што сте избрале во нарачката.

4.24  Ние ќе ја обработиме и доставиме вашата нарачка што е можно побрзо, но најдоцна во рок од 30 дена откако нарачката е потврдена од нас. Ние нема да бидеме одговорни за одложувања во испораката предизвикани од околности надвор од наша контрола.

4.25  Ризикот од губење на Производите и титулата на Производите ќе ви биде пренесена при испорака на Производите.

4.26  Oriflame нема да биде одговорен за неиспорака, погрешна или задоцнета испорака на нарачка предизвикана од обезбедување од ваша страна на неточни или нецелосни Лични податоци.

4.27  Го задржуваме правото еднострано да ја откажеме нарачката направена од вас во секое време, ако разумно се сомневаме дека прекршувате некој од Условите.

D. СООБРАЗНОСТ НА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ

4.28  Гарантираме дека производите на Oriflame се произведени во согласност со Упатствата за добри производствени практики за козметички производи EN ISO 22716:2007 и Кодексот за практика на Oriflame.

 

5.    ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ НАРАЧКИ

5.1.   Ние строго се придржуваме до правилата за враќање на производот што се применуваат на територијата (видете во клаузула 5.3 за повеќе информации).

5.2.   Без да го нарушите вашето право да ја откажете нарачката и да го вратите производот, по приемот на испораката треба да ја проверите неговата содржина за да бидете сигурни дека не содржи Производи што можеби биле оштетени за време на транспортот. Вие, или лицето што ги прима производите во ваше име, мора веднаш да ја известите Службата за корисници со поднесување на барање и опишување на штетата/дефектот. Можете исто така да го испратите барањето по е-пошта на info@oriflame.mk

5.3.   Права на враќање и наплата

5.3.1   Можете да откажете нарачка на Производ(и) без наведување на причина во периодот наведен подолу во клаузула 5.3 (ii) Ова значи дека за време на соодветниот период, доколку се премислите или од која било друга причина одлучите дека не сакате да го задржите производот, можете да нè известите за вашата одлука да ја откажете нарачката и да добиете поврат на средствата.

5.3.2   Можете да откажете нарачка во секое време, дури и откако сте ја добиле потврдата за нарачка преку е-пошта или откако вашата нарачка е вербално прифатена од Службата за корисници, но најдоцна во рок од 14 календарски дена од денот кога ќе го добиете физичкото поседување на Производот или последниот од Производите доколку нарачавте повеќе од еден.

5.3.3   За да откажете нарачка, ве молиме контактирајте со Службата за корисници преку телефон на +389 (02) 3235-777 или е-пошта на info@oriflame.mk или преку пошта на Орифлеим Козметика ДООЕЛ, Метрополит Теодосиј Гологанов 32, 1000 Skopje. Можете да го користите образецот за да нè известите за вашето откажување. Ако го пополните овој формулар преку интернет и го доставите преку нашата веб-страница, ние ќе ви доставиме потврда за приемот на таквото откажување на траен медиум (на пример, по е-пошта) без одлагање. Можеби сакате да чувате копија од известувањето за откажување за вашите сопствени записи. Вие само треба да го искористите вашето право за откажување пред истекот на периодот за откажување. Затоа, ако ни го испратите вашето известување за откажување по е-пошта или по пошта, тогаш вашето откажување е ефективно од денот кога ни ја испративте е-поштата или ни го испративте писмото. Ако ни се јавите за да нè известите за вашето откажување, тогаш вашето откажување е ефективно од датумот на јавувањето.

5.3.4   Ќе добиете целосен поврат на сумата што сте ја платиле за Производите и сите применливи трошоци за испорака за кои сте платиле (освен дополнителните трошоци што произлегуваат ако избравте тип на испорака различен од најнискиот тип на стандардна испорака понудена од наша страна). Може да направиме одбивање од повратот на средства за загубата во вредност на сите доставени производи, доколку загубата е резултат на непотребно постапување од ваша страна. Вие сте одговорни само за секоја намалена вредност на Производите што произлегуваат од ракувањето со нив, освен она што е потребно за да се утврди природата, карактеристиките и функционирањето на Производите. Ние ќе ја обработиме наплатата што ви следува што е можно поскоро и, во секој случај, во рок од (а) 14 календарски дена по денот кога ќе ги добиеме од вас сите доставени производи, или (б) (ако е порано) 14 календарски дена по денот кога ќе доставите докази дека сте ги вратиле Производите или (в) доколку не биле доставени Производите, 14 календарски дена по денот кога сте ни дале известување за откажување. Ако ни ги вративте производите затоа што беа дефектни или погрешно опишани, ве молиме погледнете ја клаузулата 5.3 (v).

5.3.5   Ако ни ги вративте производите затоа што се дефектни или погрешно опишани, ние ќе ви ја вратиме цената на неисправниот производ во целост, сите применливи трошоци за испорака и сите разумни трошоци што ќе ги направите при враќањето на предметот кај нас.

5.3.6   Може да ви ги вратиме парите на кредитна картичка, дебитна картичка или на друг начин што го користите за плаќање, освен ако експлицитно не сте се согласиле поинаку; во секој случај, нема да имате никакви надоместоци како резултат на враќањето на парите.

5.3.7   Ако Ви се доставени Производите:

5.3.7.1   мора да ни ги вратите Производите без непотребно одложување и во секој случај најдоцна во рок од 14 календарски дена по денот кога ќе ја откажете нарачката/договорот. Крајниот рок е исполнет доколку ги вратите Производите пред да истече периодот од 14 дена;

5.3.7.2   освен ако Производите не се дефектни или погрешно опишани (во овој случај, видете во клаузула 5.3 (v)), вие ќе бидете одговорни за директните трошоци за враќање на Производите кај нас; и

5.3.7.3   имате законска обврска да ги чувате Производите во ваша сопственост и да водите разумна грижа за Производите додека тие се во ваша сопственост.

5.3.8   Во документите опишани во клаузула 4.5 се дадени детали за вашето законско право за откажување и објаснување како да го искористите истото, вклучително и предлог образецот за враќањето. Можете исто така да го преземете образецот за враќање овде.

5.3.9   Ние имаме законска должност да доставуваме производи што се во согласност со договорот. Како купувач, секогаш ќе имате законски права во однос на Производите кои се дефектни или не се како што е опишано. Овие законски права не се засегнати од политиката за враќање во оваа клаузула 5.3 или овие Услови. Совети за вашите законски права на територијата се достапни на Организација на потоци на Македонија.

5.4   Ние дополнително го гарантираме квалитетот на секој производ што го носи името Oriflame и потврдуваме дека тие се произведени од или за нас ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Ние сме убедени дека нашите производи ќе бидат задоволителни на секој начин за нашите клиенти. Затоа, ние нудиме дополнителна гаранција од Oriflame што ви овозможува да разменувате или да добиете целосна наплата за кој било производ со кој не сте целосно задоволни. Повратот ќе се бара во рок од 90 дена од приемот на производот. Оваа гаранција не важи за ниту еден производ намерно оштетен или злоупотребен. Доколку поинаку не е соопштено, враќањето и повратот на средствата според оваа клаузула ќе се направат во согласност со условите од претходните ставови на оваа клаузула 5.

 

6.    ОБВРСКИ НА BRAND PARTNER НА ORIFLAME

6.1.   Бренд партнерите ги купуваат и можат да ги користат или консумираат, производите на Oriflame, или да ги продаваат во свое име и на своја сметка. Доколку изберете да тргувате со производи на Oriflame, ќе бидете сметани и, во секое време, ќе дејствувате како независна личност (самовработен/трговец поединец), а не како агент или вработен во Oriflame. Нема да имате овластување да преговарате или да работите како посредник во склучувањето договори помеѓу Oriflame и други Бренд партнери и трети страни. Вие исто така немате овластување да купувате, продавате или генерално да склучувате договори во наше име или во наша полза или во име и во полза на која било друга компанија во Групацијата Oriflame. Вие признавате и прифаќате дека не сте „комерцијален застапник“ во смисла на важечките закони на територијата и немате право да добивате никаква компензација или надомест на штета по прекин на овој однос.

6.2.   Доколку одлучите да тргувате со производи на Oriflame и/или извршувате некоја од активностите според Моделот на заедница за убавина, Политиките и процедурите или Комерцијалните програми, мора да ги добиете за себе сите дозволи, лиценци и генерално да направите какви било и сите регистрации потребни според законите на територијата, вклучувајќи регистрација за заштита на податоците (види клаузула 6.6), даночна регистрација и даночни декларации. Вие сте единствено одговорни за пријавување и плаќање на даноци, давачки, придонеси за социјално осигурување и надоместоци што се применуваат за таквите активности. Вие сте единствено одговорни за да се осигурате дека сите аспекти од вашата употреба на личните податоци на вашите клиенти се во согласност со сите погледи со националните закони за заштита на податоците и приватноста (видете клаузули 6.6 - 6.13).

6.3.   Ние дозволуваме враќање и размена на производи како што е опишано во Условите, за вашите клиенти, како и за вас. Вие признавате и се согласувате дека ваша одговорност е да ги известите вашите клиенти за нивното право да ги вратат Производите, а вие ќе го направите секое враќање на Производите кај нас во нивно име.

6.4.   Ќе ги почитувате сликата и угледот на Oriflame. Не смеете да давате изјави, ниту да вршите какви било дејствија, кои можат да бидат штетни за сликата на Oriflame или Производите. Ќе управувате со вашиот бизнис на легален и етички начин и нема да давате лажни, погрешни или претерани тврдења за Производите или можноста за заработка од Oriflame.

6.5.   Вие признавате дека трговските марки на Oriflame, нашето трговско име и лого, нашите онлајн алатки и нашите бази на податоци се сопственост на Oriflame и вие се согласувате да не ги прекршувате на кој било начин. За да се избегне сомневање, целата добра волја во името на Oriflame припаѓа на Oriflame. На наше барање, ќе ја потпишете документацијата бидејќи разумно бараме да го потврдиме ова.

6.6.   Brand Partner се согласува и прифаќа дека условите од овој Договор и материјалот наведен во него, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Моделот на заедница за убавина на Oriflame, комерцијалните програми, политиките и процедурите, вклучувајќи ги и комерцијалните програми, нашите бази на податоци (вклучувајќи, но не и ограничувајќи се на, секоја база на податоци што содржи Лични информации) и нашите онлајн алатки се сопственички информации и предмет на нашите права на интелектуална сопственост. Бренд партнерот нема да ги користи, ниту кој било дел од нив, освен во текот на активностите овластени во овој Договор.

6.7.   Може да ги исполнувате условите за придобивки доколку се применуваат според условите на соодветната комерцијална програма или Политиките и процедурите.

6.8.   Кога ги презентирате производите на Oriflame, деловната можност на Oriflame или какви било промотивни или тренинг материјали за други бренд партнери за кои се наплатува, строго ќе ги почитувате Правилата за однесување и Кодексот на етика.

Одговорности за заштита на податоците

6.9.   Како бренд партнер, можете да собирате, снимате, складирате, користите и ажурирате лични информации. Како независен контролор на податоци на вакви лични податоци, вие гарантирате и се согласувате дека ќе ги почитувате сите важечки закони за заштита на податоците и приватноста. Според овие закони, од вас може да се бара да се регистрирате кај соодветниот орган за заштита на приватноста на податоците, освен ако не сте изземени и мора да ги почитувате принципите за заштита на податоците. Ваша одговорност е да ја процените вашата потреба да се регистрирате и да извршите таква регистрација доколку е потребно и да ги почитувате принципите за заштита на податоците.

6.10.  Ако сакате да спонзорирате клиент да стане бренд партнер, можете да соберете лични информации директно од клиентот. Мора да ги следите нашите постапки за спонзорство како што ви се соопштуваат од време на време и да се осигурате дека целата употреба на лични информации е во согласност со важечкиот закон.

6.11.  Особено, ќе преземете соодветни технички и организациски безбедносни мерки за заштита на личните податоци од случајно или незаконско уништување или случајна загуба, измена, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа, а и против сите други незаконски форми на обработка. Имајќи ја предвид најсовремената технологија и трошоците за нивна имплементација, тие мерки обезбедуваат ниво на безбедност соодветно на ризиците претставени од обработката и природата на личните информации што треба да се заштитат.

6.12.  Ќе го известите Oriflame веднаш откако ќе станете свесни за каква било повреда на безбедноста што доведува до случајно или незаконско уништување, загуба, измена, неовластено откривање или пристап до лични информации преку е-поштата на Oriflame на privacy@oriflame.com и објаснување на природата на инцидентот и засегнатите записи.

6.13.  Ако во некое време добиете барање за остварување на права во согласност со законодавството за заштита на податоци од Клиент или друго лице за кое обработувате Лични информации, ќе го исполните тоа барање до степен до кој се бара со важечкиот закон и во согласност со сите политики, процедури или обуки што ви ги нуди Oriflame од време на време.

6.14.  Може да обработувате лични информации само во согласност со известувањето за приватност доставено до клиентите и другите Oriflame Бренд партнер. По прекинот на вашата врска со Oriflame, гарантирате и се согласувате дека ќе ги уништите сите лични информации што ги поседувате или се под ваша контрола без непотребно одложување.

6.15.  Ние експлицитно се одрекуваме од каква било одговорност за казни, трошоци, такси и генерално сите трошоци што може да ги направите како резултат на некое прекршување на важечките закони за заштита на податоците и приватноста.

Маркетиншки и комерцијални комуникации

6.16.  Мора експлицитно да ги прашате Клиентите дали сакаат да добијат маркетинг комуникации за производите на Oriflame од вас, и мора да добиете потврдна согласност пред да испратите каква било ваква комуникација. Мора да водите евиденција за маркетинг преференциите на секој примач на маркетинг комуникации од вас, што вклучува евиденција за датумот на кој е дадена согласност и јазикот за кој е договорено. Секоја маркетинг комуникација што ја испраќате мора да го извести примачот за неговото право да се откаже од идните комуникации и како тој или таа може да го искористи ова право, вклучително и преку известување преку е-пошта за неговата или нејзината желба да се откаже. Се согласувате и гарантирате дека ќе ги почитувате преференциите на секој примач на таква комуникација.

6.17  Нашите онлајн алатки може да ви овозможат да ги користите Личните информации на клиентот за испраќање маркетиншки и други комерцијални комуникации, под следниве услови:

6.17.1  мора да сте го спонзорирале Клиентот да стане Бренд партнер, освен ако поинаку не е експлицитно договорено,

6.17.2  маркетиншките и другите комерцијални комуникации мора да се однесуваат само на производите на Oriflame,

6.17.3  комерцијалната или маркетиншката комуникација треба јасно да се идентификува како таква,

6.17.4  комуникацијата го вклучува вашето име и детали за контакт како испраќач на комерцијалната комуникација и валидна адреса за е-пошта (и/или други средства, како што е врска за откажување од претплата) преку која Клиентите можат да ве контактираат за да ве известат за нивното претпочитање да се откажете од понатамошни маркетинг комуникации,

6.17.5  маркетинг комуникациите не смеат да се испраќаат до клиенти кои се откажале од нивното примање,

6.17.6  промотивните понуди, како што се попусти, премии и подароци, каде што е дозволено со важечкиот закон, треба јасно да се идентификуваат како такви, а условите што треба да се исполнат за да се квалификуваат за нив, треба да бидат лесно достапни и да бидат претставени јасно и недвосмислено, и

6.17.7  содржината на таквите комерцијални и маркетиншки комуникации е во согласност со овие Услови и сите важечки закони во врска со комерцијалните комуникации.

6.18  Во никој случај не ви е дозволено да испраќате маркетинг или други комерцијални комуникации во полза на Oriflame или во име на Oriflame.

 

7.   ОБВРСКИ НА ORIFLAME

7.1  Ние ќе ги испорачаме сите производи нарачани од вас, во зависност од достапноста.

7.2  Ние експресно исклучуваме каква било одговорност поврзана со недостаток на Производи или Производи кои не се на залиха.

7.3 Согласно почитувањето на условите од овој Договор и Вашите обврски според законите на Територијата, ќе ги добиете, директно од нас, од друг ентитет на Oriflame или трета страна, сите поволности/плаќања што ви се должат во согласност со Моделот на заедница за убавина на Oriflame кој е моментално на сила.

 

8.   РАСКИНУВАЊЕ

8.1 Може да го раскинеме вашето членство и Договорот за Бренд партнери со непосреден ефект преку известување 1 месец претходно, во која било од следниве околности:

8.1.1  ако дадете каква било изјава или дадете лични податоци што се материјално неточни или невистинити;

8.1.2  ако е поднесена петиција за стечај до кој било суд или ако не сте во можност да ги платите вашите долгови кон нас кога тие доспеваат;

8.1.3  ако направите прекршување на која било од одредбите на Договорот за Бренд партнери што не е способен да се поправи или во случај на повреда на која било од одредбите на Етичкиот кодекс и Правилата на однесување;

8.1.4  ако направите прекршување на која било од одредбите на Договорот за Бренд партнери, вклучувајќи ги и документите наведени овде и ако во случај на повреда што може да се поправи, не ја поправите, во рок од 14 дена по приемот на писмено известување од нас.

8.2 Ако вашето членство и вашиот договор за Бренд партнер се прекинат под која било од околностите како што е предвидено во оваа клаузула 8, нема да бидете регистрирани како Beauty купувач

 

9.   ПОСТАПУВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

9.1.  Постапката за справување со жалби на Oriflame е наведена во Правилата за однесување.

9.2  Секогаш можете да поднесете каква било жалба, прашање или барање до Службата за корисници на Oriflame на info@oriflame.mk или да ни се јавите на +389 (02) 3235-777.

 

10.   КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ

Oriflame строго се придржува до Светската федерација на здруженија за директна продажба (WFDSA) (Кодекс на етика за директна продажба на WFDSA).  Oriflame бара од своите Бренд партнери строго да се придржува кон овие кодекси, како што понатаму се имплементираат во Кодексот за етика и правила на однесување на Oriflame.  Можете исто така да добиете копии од овие документи од Службите за корисници на info@oriflame.mk

 

11.   ГРЕШКИ И ПОПРАВКИ

Иако користиме разумни напори да вклучиме точни и тековни информации на оваа веб-страница, ние не гарантираме ниту претставуваме дека веб-страницата ќе биде без грешки. Грешките при внесување податоци или други технички проблеми понекогаш може да резултираат со прикажување на неточни информации. Го задржуваме правото да ги исправиме сите неточности или печатни грешки на нашата страница, вклучувајќи ги цените и достапноста на производите и услугите, и нема да имаме никаква одговорност за такви грешки. Ние, исто така, може да направиме подобрувања и/или промени во карактеристиките, функционалноста или содржината на страницата во секое време. Ако видите какви било информации или опис за кои сметате дека се неточни, ве молиме контактирајте со Службата за корисници.

 

12.   ВРСКИ

12.1 Може да обезбедиме врски до веб-страници или ресурси на трети страни. Нашето обезбедување на такви врски не е одобрување на какви било информации, производ или услуга постигната преку таква врска. Ние не сме одговорни за содржината или перформансите на кој било дел од Интернетот, вклучително и други веб-страници со кои оваа страница може да биде поврзана или до кои може да се пристапи од оваа страница. Ве молиме информирајте нè за какви било грешки или несоодветен материјал пронајден на веб-страниците со кои е поврзана оваа страница.

12.2 За време на вашето членство може да имате право да учествувате во кампањи за упатување со користење на една или повеќе онлајн алатки, системи или софтвер („Онлајн алатки“). Добивате неoграничувачка, непренослива и ограничена лиценца за користење на Онлајн алатките во врска со вашето членство. Учеството во кампања за препорака, вклучувајќи ги сите придобивки добиени од нив, е условено од тоа да се придржувате кон овој Договор за Бренд партнер и сите важечки Политики и Процедури. Oriflame не ја осигурува или гарантира достапноста или точноста на Онлајн алатките што се користат во врска со кампањите за препорака. Oriflame го задржува правото, без претходна најава, автоматски да прави ажурирање, надградба, генерално менување или отстранување на која било кампања за препорака и/или која било од Онлајн алатките.

 

13.   ОПШТИ ОДРЕДБИ

13.1.  Вашиот Договор за Бренд партнери, вклучувајќи ги и овие Услови, се регулирани со законите на Територијата и сите спорови што произлегуваат од или во врска со Вашиот  договор, и овие Услови ќе ги решаваат само надлежните судови на Територијата. Судовите на Tериторијата ќе имаат неексклузивна надлежност.

13.2.  Ако која било одредба од Условите се смета за незаконска, неважечка или од која било причина не може да се спроведе, невалидноста на таа одредба нема да влијае на валидноста на останатите Услови.

13.3.  Неуспехот на Oriflame да спроведе некоја од одредбите наведени овде нема да се смета како откажување од нивната извршност.

13.4.  Како независен Бренд партнер, вие признавате и се согласувате дека ќе го задржиме правото еднострано да го ревидираме, поништиме, измениме или исправиме вашиот Договор за Бренд партнери- вклучувајќи ги и овие Услови, Моделот на заедница за убавина (вклучително и Кодексот за етика и Правилата на однесување), како и која било од нашите Комерцијални програми и Политики и процедури. Измените на вашиот Договор за Бренд партнерi може да произлезат од (i) адаптации што ги бараат пазарните услови; (ii) измени на важечките закони и прописи; (iii) промени во плановите за компензација на Oriflame; (iv) реорганизација на деловната и продажната структура на Oriflame; (v) промени во процесот на регистрација и барањата за регистрација; (vi) промени на кој било код и правила како што се предвидени од здруженијата за директна продажба до кои се придржува Oriflame; и (vii) какви било други промени кои влијаат на бизнис моделот на Oriflame. Секоја ревизија, измена или дополнување на овие Услови ќе биде објавена на нашата веб-страница и/или соодветно известени на вашата регистрирана е-пошта и ќе стапи на сила на датумот како што е предвидено во таквото објавување/известување, но никогаш помалку од 30 денови. Вие сте одговорни да бидете во тек со какви било промени.

13.5 Било какви такви промени во Договорот за Бренд партнери, како што е споменато во клаузулата 13.4, ќе бидат прифатени од вас како услов за да продолжите како Бренд партнер, вклучително и идната употреба на страницата и нарачката на производи на неа. Може да бараме ваше експлицитно прифаќање во спротивно ќе сметаме дека сте ги прифатиле промените доколку продолжите да нарачувате производи откако ќе се применат промените. Во случај да не ги прифатите таквите промени во рок од 12 месеци по имплементацијата на промените, вашиот договор за Бренд партнери веднаш ќе биде раскинат, но ќе останете регистрирани како Oriflame Beauty купувач според Условите за онлајн клиенти и Beauty купувачи и Политиката за приватност за онлајн клиенти и Beauty купувачи. Прифаќате дека таквиот рок е доволен и изрично се откажувате од добивањето каков било вид на надомест за таквото раскинување

13.6 Oriflame може да го додели или пренесе овој Договор или кој било дел од него на која било компанија од Групацијата Oriflame.

13.7.  Може да ви испраќаме предупредувања, известувања, е-пошта, директна пошта и генерално да комуницираме со вас. Можете да ги ажурирате вашите преференции за маркетинг комуникација од нас во секое време со најавување на вашите кориснички поставки. Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека Oriflame ќе ви испрати какви било други информации/комуникации во врска со вашиот договор и/или вашите нарачки за купување на издржлив медиум, освен хартија (т.е. преку е-пошта или какви било други средства упатени лично до вас, што ви дозволуваат да ги складирате информациите на начин достапен за идна референца за доволно долг период и тоа исто така ви овозможува непроменета репродукција на таквите информации).

13.8.  Секое известување дадено според овој Договор што е дадено со евидентирана достава преку брза пошта или пошта од прва класа на адресата на страната утврдена во овој Договор, или на друга адреса што ќе биде известена одвреме навреме писмено од едната страна на другата, ќе резултира со период на известување што ќе започне да работи (i) во случај на евидентирана достава со брза пошта следниот ден по објавувањето на таквото известување, и (ii) во случај на пошта од прва класа од вториот работен ден по објавувањето на таквото известување. Доколку известувањето е дадено со какви било други средства, периодот на известување започнува да работи на денот на вистинското примање на известувањето.

13.9.  Условите во овој документ имаат предност пред другите документи наведени овде.

 

14.   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ

14.1 Информации за тоа како ги обработуваме вашите податоци може да се најдат во Известувањето за приватност на Oriflame.

14.2.  Се обврзуваме дека сите лични податоци ќе бидат доверливи и безбедни (иако го задржуваме правото да ги откриеме овие информации во околностите наведени подолу). Ќе ги чуваме на безбеден сервер и целосно ќе ги почитуваме сите применливи закони за заштита на податоците и потрошувачите од време на време.

14.3  Дополнителните релевантни информации за Orifleim kozmetika DOOEL се дадени подолу.

Име: Orifleim kozmetika DOOEL 

Адреса: ул. Кирил и Методиј бр.3, згр. 1-2/156

Детали за контакт: Телефон: +389 (02) 3235-777 е-пошта: info@oriflame.mk

Трговски или друг јавен регистар

Судски Регистар регистарски број 35020160019741

ДДВ број: MK4030996230326

 

15.   КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Ако имате каква било загриженост во врска со Договорот за Бренд партнери, вклучувајќи ги и овие Услови, испратете ни е-пошта на info@oriflame.mk или јавете ни се на бројот +389 (02) 3235-777. Ќе вложиме секакви разумни напори да се справиме со вашите грижи и да ги поправиме сите проблеми што ќе ни ги наведете.

 

Последно ажурирано: 18/12/2023